Mark
Mark
Mark
Mark
       
        Pad Thai para llevar.  
Pad Thai to take away.